Observatorio Transfronterizo

Asociación que loita polos dereitos das persoas LGTBIQ+

Introducción

O Observatorio Trans Miño contra a LGTBIfobia é un servizo dedicado a escóita, asesoramento, rexistro e denuncia dos incidentes ou delitos de odio cun compoñente LGTBIfóbico. O anonimato e a gratuidade son a base do noso traballo. Outra das nosas máximas é que o servizo se ofreza a toda a poboación, independentemente da súa orientación sexual ou identidade de xénero. Atendemos numerosos casos de persoas que queren saber como apoiar máis e mellor á comunidade LGTBI. Segundo datos doutros observatorios da CC.AA Galicia o incremento dos delitos de odio foron de 82 casos no ano 2021  un 70,83% máis en relación ao ano anterior, deles 58 dos delitos e incidentes de odio non son denunciados. Isto revela dous problemas: por unha banda, a situación de desamparo das vítimas; doutra banda, a falta de datos actualizados nesta materia. Os diferentes observatorios repartidos polo territorio nacional, a pesar dos seus escasos recursos, tratan de visibilizar esta discriminación e demandar ás administracións a implementación de políticas que protexan á comunidade LGTBI.

Este servizo nace a finais do ano 2022 como resposta a varios casos de acoso escolar. Xestionado pola nosa asociación, pretende facilitar a comunicación entre as administracións e as vítimas. O observatorio inspírase en modelos como o observatorio Coruñes «Ás Coruña» contra a LGTBIfobia.

Obxetivos

Asistir ás vítimas de delitos de odio e/o incidentes por LGTBIfobia, que así o requiran, ofrecendo acompañamento emocional e/o presencial, no caso de ser posible, así como atención psicolóxica no caso de ser necesario.
Realizar un rexistro de incidentes e delitos de odio por LGTBIfobia nas Comarcas do Val Miñor, Baixo Miño, Louriña, Condado e Paradanta así como la zona del Alto Minho (Portugal) , para poder obter datos estatísticos e anónimos da zona de influencia.
Colaborar coas persoas, entidades, asociacións ou administracións que así o soliciten, co intercambio de información, asesoramento, e formación que sexa pertinente.
Promoción e desenrolo de concienciación dos delitos de odio.
Defender e reivindicar os dereitos das persoas LGTBIQ+ así coma a visibilidade na sociedade. Favorecendo o recoñecemento e o respecto as diferentes orientacións afectivo sexuais, e de identidade de xénero cos obxectivos máis amplío de tender pontes acía unha sociedade máis libre igualitaria e plural.
Orientar, informar e asesorar   en cantos temas se relacionen coa orientación sexual e identidade de xénero mediadas de prevención ante las enfermidades de transmisión sexual ITS así como la hepatites «C».
Acompañamento das vítimas de una agresión tanto hospitalario como xudicial.

Actividades

Creación do Punto de información e asesoramento LGTBIQ+.
Creación do Punto Violeta-Arcoiris.
Desenrolo e promoción de actividades, charlas, xornadas, coloquios que favoreza a integración das persoas LGTBIQ+ así como de outras minorías.
Executar cantas tráeas sexan necesarias encamiñadas a promoción e sensibilización.