LUZ VERDE OPROXECTO DE CREACIÓN DUNHA OFICINA DE IGUALDA DE XÉNERO

O Concello de Tomiño, ven de outorgarlle una subvención a la Asociación Trans Miño LGTBIQ+ por un valor de 370,00€.

Na xunta de goberno celebrada ó 10 de xuño, se trato a concesión das subvenciones, de ámbito social correspondentes o ano 2024 de concorrencia competitiva. Tras ó proceso de comprobación da documentación, dita xunta de goberno concedido ó proxecto presentado por á Asociación Trans Miño LGTBIQ+ , para a creación de una Oficina Igualdade de Xénero (OIX).

Este proxecto de creación da OIX ten como misión fundamental facer efectivo ó compromiso de igualdade coa sociedade, na consecución de plans programas e actividades, en materia de igualdade real entre homes e mulleres, atención a diversidade de xénero e de sexo, asumindo os principios de dignidade humana, con independencia dó sexo das persoas, e a igualdade e equidade de xénero como elementos fundamentais dás actividades. Impulsa iniciativas para desenrolar a cultura de  igualdade, para introducir perspectiva de xénero nos distintos sectores, favorecer a información, formación e detección dos casos de agresións actuando como mediadora nós casos de conflitos por razón de xénero, sexo o identidade sexual.

Departamento de Comunicación e NTIC´s